TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İhale İlanı

01 Temmuz 2024 16:25 Pertek Belediyesi 878

 İlimiz Pertek İlçesi Derebaşı Mahallesinde mülkiyeti Kurumumuza ait yazımız ekinde

yer alan ada, parsel, alan ve imar durumu belirtilen 10 adet parselin İdaremizce satılması işi

için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile

17.07.2024 Çarşamba günü saat 10.30 - ­12.00 saatleri arasında  ihalesi yapılacaktır.

 

                                                          İLAN TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

Aşağıda cins ve özellikleri ihale tarihi ve saati yazılı yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık ihale usulü ile satılacaktır.

SIRA NO

NİTELİĞİ

İLÇE/MAHALLE

İMARDURUMU

ADA

PARSEL

M2

MUHAMMENBEDEL (K.D.V.DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

1

1.022,69

971.555,50₺

29.146,665₺

17.07.2024

10:30

2

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

2

1.010,00

959.500,00₺

28.785.00₺

17.07.2024

10:40

3

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

3

1.010,01

959.509,50₺

28.785.285₺

17.07.2024

10:50

4

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

4

1.010,00

959.500,00₺

28.785.00₺

17.07.2024

11:00

5

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

5

1.010,00

959.500,00₺

28.785.00₺

17.07.2024

11:10

6

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

6

1.010,01

959.509,50₺

28.785.285₺

17.07.2024

11:20

7

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

7

1.010,00

950.500,00₺

28.515,00₺

17.07.2024

11:30

8

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

8

1.010,00

950.500,00₺

28.515,00₺

17.07.2024

11:40

9

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

9

1.010,00

950.500,00₺

28.515,00₺

17.07.2024

11:50

10

ARSA

PERTEKİLÇESİDEREBAŞI

MAHALLESİ

KonutEmsal1,20Yençok12,50

914

10

1.004,61

954.379,50₺

28.631,385₺

17.07.2024

12:00

 

 1. Yukarıda niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen Tunceli İl Özel İdaresine ait Pertek İlçesi, Derebaşı Mahallesi ada ve parselleri belirtilen taşınmazların satış işlemi için, 17.07.2024 Çarşamba günü saat 10:30 ‘da başlamak üzere Tunceli İl Özel İdaresi İl Encümeni huzurunda İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 2. Bu ihale konusu taşınmazlara ait teknik şartname mesai saati dâhilinde Tunceli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhale Şartnamesi satın alma bedeli (Doküman Bedeli ) 7.500,00₺ dir.

TunceliİlÖzelİdaresiZiraat BankasıTunceliŞubesi TR32 0001 000298258311 2950 02Iban hesabına dokümanbedelini yatırmak zorunludur. Tunceli İl Özel İdaresi Ziraat Bankası Tunceli ŞubesiTR23 0001 0002 9825 8311 2950 67 Iban hesabına geçici teminatı yatırmak zorunludur.

 1. İhaleyekatılmakisteyenisteklilerdeaşağıdakişartlarve belgeler aranır.

3-A)İstekligerçekkişiise;

3.A.1-YasalYerleşimYeribelgesi (ikametgâh).

3.A.2-İsteklileradınavekâleteniştirakediliyoriseistekliadınatekliftebulunacakkimselerinnotervekâletnameleriile vekâleteniştirakedebilirler.

3.A.3-Nüfuscüzdanıfotokopisi.

3.A.4-GeçiciTeminatınödendiğinedairmakbuzveyalimitdâhilibankateminatmektubu.

3.A.5-Şartname dosyasısatınalındığına dairalındıbelgesivemakbuz.

 

3.A.6-TebligatiçinTürkiye’deadresgösterirbelge(Adresbeyanı).

3.A.7-Hersayfasıimzalanmışşartnameveeklerininkabuledildiğinedairimzalı nüshası.

3.A.8-TunceliİlÖzelİdaresineborcuolmadığınadairborcuyokturyazısı.

 

 1. B)İsteklitüzelkişilikise;

3.B.1-İdare merkezinin bulunduğu yerin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge.

3.B.2-Teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterennoterdenalınmışimzabeyannamesiveyaimzasirküleri.

3.B.3-Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü, vergi levhası.

3.B.4-ŞartnamedebelirtilenGeçiciTeminatınödendiğinedairmakbuz,belge veyaBankaTeminatMektubu.

3.B.5-Şartnamedosyasısatınalındığınadair alındıbelgesivemakbuz.

3.B.6-Her sayfasıimzalanmış şartnameveeklerininkabuledildiğinedairimzalınüshası.

3.B.7-TunceliİlÖzelİdaresineborcuolmadığınadair borcuyoktur yazısı.

 1. İdare,ihaleyiyapıpyapmamaktaserbesttir.İdareninihaleyiyapmamakararınaitirazedilemez.
 2. Tespit edilen muhammen bedelinin% 3 geçici teminatın veya 2886 sayılı yasanın 26 ve 27. Maddelerinde belirtilen teminat yerine geçen belgeleri ile istenilen ihale evraklarını, ihale saatine kadar, Tunceli İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yukarıda belirtilen hesaplarına yatırmaları veya vermeleri gerekmektedir. İhale saatinden sonra hiçbir evrak alınmayacaktır.
 3. Tapuişlemineaitvergi, resimveharçlartaşınmazınsatış bedeliüzerindenalıcıyaaittutaralıcıtarafındanödenecektir.
 4. Gayrimenkulü satın alan kişi ihale bedeli ita amirinin onayından yazı tarafına tebliğ tarihinden itibaren ihale bedelini Tunceli İl Özel İdaresi cari hesabına yatırılacaktır. Tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.
 5. Teklifler,ihale(sonteklifverme)tarihvesaatinekadaryukarıdabelirtilenyereverilebileceğigibiiadelitaahhütlüpostayoluyladagönderilebilir.
 6. 2886s ayılı yasanın 6.Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

 

 

İlgililere ilanen duyurulur.

  

 • Etiketler

YENİ GALERİLER

Pertek Belediyesi | Tunceli

Pertek Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Pertek Belediyesi

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No: 27
62500 Pertek /

Google Play Store - İndir
Apple App Store - İndir
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.